SHOW AND TELL

Show and Tell

„Čo ťa robí šťastným? Čo nám hovoria naše zmysly?“ – Show and Tell využíva takéto „Dôležité otázky“ (BIG Questions) na podnietenie prirodzenej detskej zvedavosti. Deti sa tak učia jazyk a získavajú zručnosti a vedomosti, ktoré im pomôžu položené otázky zodpovedať. Záverečné „Show and Tell“ hodiny v každej lekcii umožňujú deťom predviesť svoju prácu triede a rodine, komunikovať o tom, čo sa naučili o danej téme – v angličtine!

Vaše dieťa si pomocou Show and Tell v anglickom jazyku rozvíja:

Všetky štyri zručnosti (1.počúvanie, 2.rečový prejav, 3.čítanie a 4.písanie)- Úvodný dôraz je na počúvaní , ktoré je predstavené v rôznych formách od jednotlivých slov až k zložitejším vetám v príbehoch, pesničkách a básničkách. Tým sa rýchlo rozvíja vlastný rečový prejav – komunikácia. Čítanie a písanie sa ďalej zdokonaľuje už na základe jasného a postupného programu, ktorý obsahuje aj fonetiku.

CLIL– ( Content and Language Integrated Learning- snaha spojiť výučbu cudzieho jazyka s výučbou konkrétnej témy) Dve hodiny v každej téme sú venované skúmaniu ďalších oblastí a jednoduchému experimentovaniu, práci na projektoch.

Kritické myslenie– Táto zručnosť je pre Show and Tell kľúčovou filozofiou. Väčšina aktivít je vytvorená tak, aby dieťa viedla ku kladeniu otázok, kreatívnemu mysleniu, tvorbe názoru a vyjadreniu vlastných riešení.

Hodnoty – Prístup k učeniu hodnôt v širšom kontexte, v realistických situáciách, ktoré sú primerané pre malé deti

Spolupráca – množstvo aktivít postavených tak, aby dieťa porozumelo tomu, ako spolupracovať s ostatnými a ako ostatných rešpektovať . Na konci každej témy deti tvoria spoločný projekt.

Uvedomenie si učebného procesu – Časťou úspešného učenia sa je porozumenie tomu, ako proces funguje (pochopenie fungovania procesu). V každej lekcii má dieťa možnosť uvažovať o svojom učení.

Opakovanie – slovnej zásoby, štruktúr a konceptov počas celého roku Show and Tell obsahuje tri rozdielne kontexty, v ktorých je jazyk deťom prezentovaný a tak, aby sa vytvárala rovnováha medzi rozmanitosťou, výzvami im známym prostredím.

  1. Rodina : detské postavičky vo veku Vašich detí fungujú v zábavnom, reálnom svete rodiny a školy. Vaše deti sa s nimi môžu stotožňovať.
  2. Zvieratká: Tri zvieracie postavičky sa objavujú v príbehoch. Fifi – múdra a citlivá líška, Benny – veľký, roztomilý medveď a Prickly – chutný, malý ježko.
  3. Skutočný svet: reálny kontext s ozajstnými fotografiami. Predstavujú sa v ňom rovesníci detí pri hre, práci na projektoch a učia deti správať sa zodpovedne.