Spracovanie a ochrana osobných údajov

Spracovanie a ochrana osobných údajov

  1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa a zodpovednej osoby

Správcom osobných údajov (ďalej len „Správca“) je:

SMELO DO SVETA!, o.z., IČO: 42364876.

Správca spracúva osobné údaje za podmienok uvedených nižšie. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

  1. Účel spracovania osobných údajov:

2.1. Nákup tovaru prostredníctvom e-shopu, objednávka tovaru, dodanie tovaru, poskytovanie telefonickej a e-mailovej podpory

Správca spracúva na účely nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu, objednávky tovaru, dodania tovaru, poskytovania telefonickej a e-mailovej podpory nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, údaje o zakúpenom tovare a údaje súvisiace s platbou za tovar (číslo účtu, uhradená suma, dátum pripísania úhrady na účet Správcu.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“).

Spracúvanie osobných údajov Správcom je v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu a dodania tovaru zákazníkovi nevyhnutné na plnenie zmluvy o kúpe tovaru, v prípade objednávky tovaru na vybavenie objednávky a v prípade poskytovania telefonickej a e-mailovej podpory na poskytnutie podpory.

Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia plnenia zmluvy o kúpe tovaru a počas plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar.

2.2. Vybavovanie reklamácií

Správca spracúva na účely vybavovania reklamácií nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, údaje o zakúpenom tovare a údaje súvisiace s platbou za tovar (číslo účtu, uhradená suma, dátum pripísania úhrady na účet Správcu, údaje o reklamovanom tovare a údaje uvedené zákazníkom pri uplatnení reklamácii.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov Správcom je na účely plnenia zákonnej povinnosti Správcu.

Osobné údaje sú spracúvané počas plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar.

2.3. Registrácia a prevádzka e-shopu

Správca spracúva na účely registrácie a prevádzky e-shopu nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa a história objednávok.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na zabezpečenie registrácie v e-shope, prevádzky e-shopu a zľavového systému pre zákazníkov.

Osobné údaje sú spracúvané počas trvania registrácie v e-shope.

2.5. Poskytovanie podpory cez Facebook

V prípade, ak sa dotknutá osoba rozhodne požiadať o poskytnutie podpory cez Facebook, Správca bude spracúvať osobné údaje uvedené vo facebookovom profile dotknutej osobe a údaje, ktoré jej dotknutá osoba sama počas komunikácie poskytne.

Účelom spracúvania týchto osobných údajov je poskytnutie podpory na žiadosť zákazníka a právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Poskytnutie osobných údajov a ich spracúvanie Správcom je nevyhnutné na poskytnutie podpory na žiadosť zákazníka.

Príjemcom osobných údajov je spoločnosť Facebook Ireland Ltd., so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írska republika ako prevádzkovateľ, pričom táto spoločnosť bude osobné údaje spracúvať v súlade so svojou Politikou ochrany osobných údajov (https://www.facebook.com/policy.php).

Osobné údaje sú spracúvané počas doby nevyhnutnej na poskytnutie podpory požadovanej zákazníkov.

2.6. Uplatňovanie nárokov Správcu

Správca spracúva na účely uplatňovania nárokov Správcu nasledovné údaje: údaje uvedené v objednávkach, údaje uvedené v reklamáciách, údaje potrebné na podanie žaloby, údaje uvedené v žalobe proti Správcovi, údaje uvedené v záznamoch o krádežiach alebo o nedoručení alebo poškodení tovaru pri doprave, údaje vedené v účtovníctve a iné údaje potrebné v súvislosti s prípadným uplatňovaním nárokov alebo hájením záujmov Správcu.

Účelom spracúvania týchto osobných údajov je oprávnený záujem Správcu a právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov Správcom je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov Správcu. Oprávneným záujmom Správcu je pritom ochrana jeho majetku ako aj ochrana proti nedôvodnému uplatňovaniu nárokov voči Správcovi.

Osobné údaje sú spracúvané počas doby vedenia súdneho sporu a počas premlčacej lehoty počas ktorej môžu byť voči Správcovi uplatňované nároky alebo počas ktorej si spoločnosť môže uplatniť svoje vlastné nároky.

2.7. Plnenie zákonných povinností Správcu

Správca spracúva osobné údaje uvedené v časti 2.1 až 2.6. na účely plnenia zákonných povinností Správcu.

Právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR (napr. zákon o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov, zákon o ochrane spotrebiteľa, zákon o archívoch a registratúrach). Spracúvanie osobných údajov Správcom je nevyhnutné na účely plnenia zákonných povinností Správcu.

Osobné údaje sú spracúvané počas doby vyžadovanej príslušným právnym predpisom.

2.8. Cookies

Správca spracúva na účely merania návštevnosti stránky nasledovné osobné údaje návštevníka stránky: IPadresa, navštívené stránky, čas zotrvania na stránke a externú stránku z ktorej návštevník prišiel.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov Správcom je nevyhnutné na meranie návštevnosti stránky a prispôsobenie zobrazenia stránky.

Používanie cookies je možné len na základe Vášho odsúhlasenia v nastaveniach Vášho internetového prehliadača. Väčšina internetových prehliadačov umožňuje vymazať cookies z Vášho zariadenia, zablokovať všetky cookies (alebo len cookie tretej strany), alebo varovať vás pred tým, ako je cookie uložený na vašom zariadení. Postup nastavenia blokovania súborov cookies závisí od prehliadača, ktorý používate. Pokyny získate pomocou „pomocníka“ alebo príslušnej ponuky vo webovom prehľadávači, ktorý používate.

Internet Explorer

Safari

Opera

Mozilla Firefox

Google Chrome

Údaje z prehliadania uchované podľa nastavenia cookies nie sú uchovávané v našich systémoch. Príjemcom osobných údajov je spoločnosť Google LLC („Google”) so sídlom na adrese 1600 Amphitheatre Parkway,Mountain View, CA 94043, Spojené štáty americké ako prevádzkovateľ, pričom táto spoločnosť bude osobnéúdaje spracúvať v súlade so svojou Politikou ochrany osobných údajov (https://policies.google.com/privacy).

  1. Ďalší príjemcovia osobných údajov:
  • orgány finančnej správy alebo iné oprávnené orgány ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia, ak je to nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti.
  • súdy, orgány verejnej správy, právni zástupcovia, daňoví poradcovia a iní odborní poradcovia ako prevádzkovatelia.
  1. Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo príslušnými právnymi predpismi.

Dotknutá osoba má voči Správcovi právo požadovať prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov a právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov. Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním Správcu:

  1. a) písomne zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti s uvedením mena a priezviska zodpovednej osoby pod

názvom spoločnosti,

  1. b) elektronicky zaslaním e-mailu na vyššie uvedenú e-mailovú

 

  1. Príslušné právne predpisy

Príslušným právnym predpisom je najmä Nariadenie GDPR, aplikovateľný zákon o ochrane osobných údajov v

účinnom znení a ostatné aplikovateľné všeobecne záväzné právne predpisy.

Tieto Zásady spracovania a ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňom 06.07.2019